Temanummer om källkritik

Lärarnas Tidning kommer inom kort ut med ett temanummer om källkritik. Vilket känns viktigare än någonsin i den tid vi lever i nu. I fredags blev jag kontaktad av en journalist som ville intervjua mig om källkritik i förskolan. Själv trodde jag att det handlade om ett litet kortare inslag, efter 50 minuter i telefonen förstod jag att det blir en helsida på sista sidan i tidningen! En fotograf kommer på tisdag för att fotografera mig. Tackar ödmjukt för att jag fick chansen att representera förskolan inom detta område.

Ett citat från 2016 års deltagande i LekMiT

Sitter och sammanställer förra årets utvärdering av LekMiT och läser detta och blir så himla glad:

Genom vårt deltagande i LekMiT har vi i arbetslaget alla blivit mer förtrogna med IKT, media och paddan som ett verktyg för lärande och det har med hjälp av paddan blivit lättare för oss att dokumentera, observera och hinna med de krav och mål som läroplanen ställer på oss. Det dagliga arbetet har blivit lättare och det har gjort att vårt arbetslag har blivit mer sammansvetsat. Vi kan med hjälp av paddan följa varje barns lärande på ett lättare och bättre sätt och det blir även ett mer systematiskt arbete. Vilket i sin tur bidrar till att vi i arbetslaget känner att vi faktiskt har kommit någonstans detta år. Vi har verkligen fått se lärandet som utspelar sig på ett annat sätt.

Många som vill gå med i LekMiT tvekar ibland för att det skulle innebära för mycket arbete att delta. Tycker detta citat speglar att det kan bli precis tvärtom!

 

Att ”skapa mening”…

Språk och kommunikation

Vill gärna sprida det här (som jag tycker) ”klockrena exemplet” att skapa meningsfulla lärsituationer genom att lyfta följande citat ur Skolverkets ”Nya språket lyfter” sid 12.
”Med hjälp av sången om ”Imse Vimse spindel” som text ska här ges några enkla exempel på några sätt att skapa mening. Att återge något från sången kan vara att säga att Imse klättrade upp för tråden och sedan spolades bort. Att kommentera detta kan vara att säga att det nog gjorde ont eller han blev ledsen. Att sammanfatta är att finna de viktigaste delarna och återge dem som att det handlar om en spindel som klättrar upp för en tråd och ramlar ner när det regnar på honom, men när solen skiner kan han klättra upp igen. Sådana sammanfattningar kan många gånger vara till hjälp för att finna budskap av olika slag, som en liten pojke sa efter att ha sjungit denna sång: det handlar ju inte bara om att han klättrar upp, trillar ner och klättra upp igen, det handlar ju också om att inte ge upp.”

Man kan även fundera på hur solen kan torka bort regnet…
Avgörande att vi tar avstamp i barnens värld, utgår från berättelser/filmer/sånger som engagerar. Det är viktigt att vi pedagoger är medvetna, att vi på ett lekfullt sätt i gemensam dialog bygger upp barnens förståelse.
Skapar mening genom att gemensamt upptäcka samband mellan texten/filmen/sången och barnens egna erfarenheter.

PEFF – PiteåElevFilmFestival

Den 23 maj går vår barn/elevfilmsfestival av stapeln!

Så ni som arbetar i förskola och skola i Piteå – låt era barn/elever göra sin röst hörd, låt dem få berätta med rörliga bilder och låt deras berättelser ha mottagare och visas på en offentlig arena!

Första gången vi genomförde PEFF var 2007. PEFF är en biennal så nu blir det sjätte gången vi genomför vår filmfestival – som är för barn och elever av barn och elever i åldrarna 1 – 19 år. Under denna dag strömmar det in filmskapare som tillsammans med andra ser sina och andras filmer på biografen Bio3an. Filmer körs i 3 salonger. De allra yngsta 1 – 12 åringar deltar i PEFFjunior, de tävlar inte med sina filmer – däremot lottar vi ut en filmvisning på Bio3an för hela förskolegruppen/klassen till en av de bidragande filmerna. De som går på högstadiet och gymnasiet tävlar med sina filmer i öppen klass (typ spelfilm) och i dokumentärfilm. Den som vinner i respektive klass tävlar sedan i den regionala filmfestivalen UngFilm i Norr, som i sig är en uttagning till Novemberfestivalen i Trollhättan.  PEFF invigs med pompa och ståt med att någon invigningstalar och slutligen klipper av en filmremsa och därmed deklarerar filmfestivalen som öppnad! I entrén till bion möts besökarna av levande musik  från elever som går musikklass. Besökarna kan även prova på t ex green screen, animerad film, gå en filmtipsrunda m.m innan de går in och ser filmerna eller mellan filmvisningarna. Vi har konferenciärer i varje salong, som guidar besökarna i vad som kommer att hända. Dessa konferenciärer är elever från högstadiet eller från gymnasiet. Något år har vi haft elevreportrar från mellanstadiet som gör lite nedslag bland besökarna för kortare intervjuer. Ibland har vi yngre elever som går dansklass som  uppvisningsdansar. Press och medier bjuds in till PEFF. Genom åren har vi uppmärksammats både av lokaltidningar, radio och TV.

Vi samarbetar med Filmpool Nord som är ett regionalt produktionscentrum för film- och TV-produktion. Filmpool Nord även ett resurscentrum för film vilket innebär att de arbetar aktivt med barn- och ungdomsverksamheten i regionen. Filmpool Nord är bland annat bra på att vaska fram intressanta föreläsare till PEFF med koppling till filmbranschen. Vi försöker få föreläsare som är aktuella och intressanta för eleverna i högstadiet och gymnasiet. I år försöker vi även rikta en föreläsare till lärare, inom ämnet film och integration. PEFF avslutas på eftermiddagen med en prisutdelning till de elever som tävlar med sin film. Och de nominerade är….en film går igång som visar tre filmer som är nominerade i respektive tävlingsklass. Vinnarna kallas upp på scenen och får ta emot blommor, diplom och en prissumma pengar att köpa filmteknisk utrustning för. Under dagen som PEFF genomförs pågår en kortfilmstävling för elever från högstadiet. De gör en film på ett visst tema under 4 timmar, som sedan visas på eftermiddagen och även där delas det ut ett pris till vinnande bidrag.

Till er som arbetar i Piteå och har varit med i LekMIT: Ni har ju alla provat att redigera med iMovie – hör av er om ni behöver en uppfräschning eller den senaste manualen som jag har gjort, för vi vill att ni och era barn ska vara med i PEFF 🙂 Givetvis är ni som inte varit med i LekMiT och arbetar i Piteå varmt välkomna att delta! Och ni som inte alls arbetar i Piteå, kan ju inspireras av vår filmfestival!

Här hittar ni mer information: http://peff.weebly.com

Viktigt att tänka på om ni ska vara med i PEFF: Upphovsrätten! Använd bara sådant material som är OK att använda sett ur ett upphovsrättsperspektiv.  (Musik kan ni själva ta från antingen iMovie, göra själva i Garageband eller Paint Music eller på annat sätt tillverka egen musik) Filmen får vara max 5 min Filmerna ska vara producerade lå. 2016/17 på förskolan/f-klassen/skolan. Arbetet ska vara godkänt och handlett av lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Barnen/Eleverna ska själva genomföra filmarbetet. Sista datum för anmälan till PEFF är 31 mars. För mer info. ang. anmälan klicka på länken http://peff.weebly.com/anmaumllan.html

Sista dag för inlämnande av färdig film är 25 april

För mer PEFF info. klicka på länken http://peff.weebly.com/

Hoppas att ni vill vara med!

 

 

Sista året för LekMiT

Då är vi inne på 2017 och det innebär att LekMiT är inne på sitt sista år. Tänk att vi snart har kört LekMiT i 6 år! Det blir en stor utvärdering av projektet längre fram. Vad har vi gjort, varför har vi gjort som vi har gjort, vad har vi sett för lärande, koppling till läroplanen osv. Nytt för i år är att 3 av pedagogistorna ska vara med i LekMiT. Det blir intressant och ett bra tillskott i gruppen. Totalt kommer 19 personer att delta i LekMiT i år. Jag ser verkligen fram mot ett givande år, både vad gäller utbildningsdagar, handledning i verksamheten och kollegiesamtalen.

LekMiT & pedagogistorna i förskolan

Inför LekMiT’s sjätte år har pedagogistorna fått erbjudande om att delta i LekMiT. Jag ser att våra kompetenser kompletterar varandra och ser stora vinster i att vi samarbetar mer, både för våran egen del, men främst för de arbetslag vi möter. Jag tänker att det kommer att gagna de arbetslag som har deltagit i LekMiT och kommande arbetslag under 2017, även andra avdelningar i Piteås förskolor som inte är med i LekMiT, men som har ett intresse att jobba med bland annat digitala verktyg. Det ligger även rätt i tiden, med tanke på förslagen runt en nationell IT-strategi och förslaget till revidering i förskolan läroplan när det gäller digitalitet. Så jag hoppas att pedagogistorna får och vill vara med 🙂

 

 

Förslaget till revideringen av Lpfö 98/10

Jag har suttit med i en referensgrupp som ansvarade för att tycka till angående förslagen till tilläggen runt digitalitet i förskolans läroplan. Ser nu att det skickas runt protestlistor mot detta förslag, även att en kolumnist i Expressen uttalat sig om detta. Det kan du läsa här. Ser även att detta diskuteras i sociala medier, t ex i grupper på Facebook.

Här kan ni läsa förslaget till förändringarna i läroplanen i ett sammandrag. Det som är understruket är det som är lagt till:

Förskolans värdegrund och uppdrag

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvän­dig i ett samhälle präglat av stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, moti­vation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt och i en rik miljö, där digitala verktyg och medier är viktiga inslag, kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

 Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik.  Barnen ska ges möjligheter att använda digitala verktyg och medier i såväl skapande processer som i tillämpning. (Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.) 

Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se konsekvenserna av sitt handlande. Förskolan ska därigenom ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens

2. Mål och riktlinjer

2.1 Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Den ökande digitaliseringen medför möjligheter och risker som ska uppmärksammas i förskolans arbete med normer och värden.

 Arbetslaget ska:
Göra barnen uppmärksamma på konsekvenser vid användning av digitala verktyg och medier.

2.2. Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

– utvecklar sin förmåga att urskilja teknik och utforska hur enkel teknik fungerar i såväl digitala som andra vardagliga sammanhang.

– utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

Förskollärare ska ansvara för

Att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

– Stimuleras och utmanas i att använda digitala verktyg på ett sätt som främjar deras utveckling och lärande.

Arbetslaget ska

Ta till vara på barns kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan.
ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer, såväl som med som utan digitala verktyg.

2.7 Förskolechefens ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare oh övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att:

 – Verksamheten utformas så att barnen får tillgång till en rik lärandemiljö med såväl digitala som andra lärverktyg för utveckling och lärande.

– personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla verksamheten.

När jag läser debattinlägget i Expressen känner jag att skribenten i fråga inte riktigt har koll på hur digitala verktyg används i förskolan och vad man kan göra med dessa (man är t ex inte alls beroende av att kunna läsa eller skriva för att kunna använda t ex en iPad, utan kan t ex spela in sitt budskap med ngn ljudinspelningsapp eller rörlig bildapp osv.), samt att det finns en rädsla för att tekniken t ex. ska tränga undan samtal, sång, musik, konstnärligt skapande och fysisk lek. Så behöver det ju inte alls bli! Digitala verktyg är ett verktyg bland många andra som används i förskolan som man kan arbeta ämnesöverskridande med på ett kreativt och skapande sätt. Sedan skriver hon även nedlåtande om barn tycker jag, som om barn inte besitter någon kompetens.

För mig handlar mediepedagogiskt arbete med ett medvetet användande av digitala verktyg bland annat om yttrandefrihet och demokrati, om berättande och kreativt skapande m.m.  Olika projekt med mediepedagogiskt innehåll som jag varit ansvarig för sedan 2005 visar att mediepedagogiskt arbete skapar delaktighet och tillför en unik chans att komma små barn närmare – hur de tänker, samspelar och ser på sin omvärld. Det ger barnen verktyg för att kunna göra sin röst hörd och synliggöra vad som fångar dem; därmed jobbar man med yttrandefrihetsträning och med demokrati även om det på förskolenivå än så länge oftast är i ett mikroperspektiv. Digitala verktyg ger barnen makt att förmedla sina intryck och uttryck. Det egna mediepedagogiska arbetet gör att barnen växer, både som medieproducenter och som mediekonsumenter och i ett större perspektiv även som medborgare. Någonstans handlar det om att vi vuxna intresserar oss för barnens berättelser, att vi märkvärdiggör deras perspektiv. Det handlar om att pedagogen aktivt ser och lyssnar och på allvar intresserar sig för barnens motiv. De multimodala digitala verktygen kan ses som ett utvidgat erbjudande och i linje med det vidgade textbegreppet (som väl numera heter rörlighet i text), som i bästa fall möjliggör att barnens berättande sker på fler sätt än med text och muntligt berättande. Jag har sett så många oerhört intressanta lärprocesser under mina år som mediepedagog där kreativitet och skapande på olika sätt varit i fokus och där t ex en iPad är ett verktyg bland många andra som används i förskolan. Analogt och digitalt går alldeles utmärkt att förena. Jag har lite svårt att förstå varför det ena ska utesluta det andra. För mig ligger förslaget på förtydligandet i läroplanen helt rätt i tiden. Sedan håller jag med Matilda Kruuna som skriver i en av FB-grupperna: Skolverket kan gärna förtydliga den didaktiska aspekten av att arbeta med digitala verktyg i förskolan.

Vid tangenterna:

Ulla-Karin Lundgren Öhman