Uppgift 5 Stora Atlantis

Uppgift 5Summering över året: Vi gick in som nybörjare med olika förkunskaper och inställningar. När vi nu närmar oss slutet på projektet har vi lärt oss oerhört mycket och verkligen fått upp ögonen för hur mycket man kan använda IKT till. Det finns förankrat i läroplanen att vi ska arbeta med IKT. Med det här arbetet har läroplanen synliggjorts och vi har kunnat konkretisera den på ett tydligare sätt. Vi ser att IKT är ett till uttryckssätt/språk. Med hjälp av de digitala verktygen har barnen kunnat uttrycka sig på ett nytt sätt.

Föräldrarna har fått en större inblick i vårt arbete, med hjälp av bland annat instagram.

 På vilket sätt erbjuder ni lärande i olika former?

Vi erbjuder tillfällen för samarbete och kommunikation, t.ex. genom att spela in QR-koder och berätta sagor, fotografera, filma m.m. De får uppleva med sina sinnen i kuben. De får en visuella och gemensamma upplevelse i kuben

Hur kan ni jobba med IKT-verktygen så att det blir meningsfullt – viktigt och på riktigt?
De får använda Ipaden för att dokumentera och synliggöra sitt eget lärande. I vårt tema språk och kommunikation använder vi oss av IPaden där barnen fotar, filmar och använder kreativa appar. De hittar QR-koder och gör egna koder och skickar till trollet från sagan om bockarna Bruse. De målar från sagan och gör QR-koder där barnen berättar vad de målat. Arbetet kan barnen dela med sig av när vi projicerar upp det och blir på så vis bli sedda och bekräftade. Vi får in etik och moral när de t.ex. får fråga varandra om de får ta kort på varandra, och lära sig att respektera svaret. Vårt arbete blir mer levande och barnen blir mer delaktiga med hjälp av IKT.

Vad är möjligt att göra med lärplattan som ni inte kunde göra tidigare?

Vi kan nu filma på ett smidigare sätt, göra QR-koder, skapa egna berättelser och sagor i olika appar, prata via Facetime osv

Vilka typer av interaktioner har ni sett ske i er verksamhet vid användningen av IKT-verktyg?

Samarbete. De vill hjälpa varandra och visa hur man gör. Återkopplingen till barnen är snabbare och tydligare med hjälp av Ipaden. Föräldrarna har blivit mer delaktiga då de bl.a. kan följa vår verksamhet på Instagram.

 Om det har skapats lärandeprocesser som ni tidigare inte har sett, hur har dessa sett ut i sådana fall?

De vill göra egna koder och skicka. Samarbete, fantasi och kreativitet på ett nytt sätt. Den tekniska användningen har utvecklats massor, t.ex. hur de håller i Ipaden när de fotar och filmar, och finmotoriken har utvecklats. De har fått nya begrepp och uttryck, och genom att de har fått berätta om sina teckningar m.m. så har deras berättarteknik blivit bättre.

 Hur vi kommer att fortsätta efter att projektet är slut:

Vi kommer att komplettera det övriga arbetet med IKT. IKT i kombination med andra uttryckssätt, såsom bild och form, dans, musik. Det är ett komplement när vi arbetar med barnen. Det ska bli en naturlig del av verksamheten, som vi använder både spontant och vid planerade aktiviteter. Viktigt att hålla kunskaperna vid liv. Låta alla ta ansvar och prova, inte bara den som kan bäst. Söka inspiration på nätet och på Lekmit-bloggen för att se hur andra jobbar. Vi ska överlämna Ipaden mer åt barnen och själva ta ett steg tillbaka.

 Vad ser ni för koppling till läroplanen utifrån den första uppgiften som ni gjorde

*Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

Vi ser en delad glädje mellan barnen. De samarbetar och skrattar. När de sitter och utforskar appar, samarbetar de och hjälper varandra. Vi ser att de barn som kan mer är snabba på att vis sin kompis hur man ska göra. Vårt tema bockarna Bruse på badhuset har vi undrat över varför trollet är så arg. Barnen har skickat QR-koder till trollet hur han ska göra får att vara en bra kompis. När de arbetar med att göra QR-koder delar de själva upp sitt arbete så att alla blir delaktiga

*Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer, liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i såväl förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämning.

Vanligtvis ser vi barnens kreativitet och fantasi t.ex. i ateljén eller bygg och konstruktion, med hjälp av lärplattan ser vi deras kreativitet på ett nytt sätt, t.ex. när de fotograferar och gör berättelser i appen Puppet Pals, eller i Book Creator. De får ett till uttryckssätt likväl som att dans och musik är ett uttryckssätt är IKT det. Med hjälp av digitala verktyg kan barnen uttrycka sig på nya sätt. De kan ta kort och filma det de dramatiserar. Deras teckningar och målningar kan få liv när de spelar in sin röst och berättar om dem. Barnen lär sig nya ord och begrepp. Det finns en aktiv kommunikation mellan barnen under de arbetar de samtalar och hjälper varandra.

 *Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska var en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Lärandet ska basers på såväl samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

Barnen behöver tid för att utforska och vägledning för att förstå funktionerna. Det finns en aktiv kommunikation mellan barn – barn och barn – pedagog när de arbetar med lärplattan. De samtalar vad som händer och de hjälper varandra.
 
 
 

Annonser

ANKARETS FÖRSKOLA, LAGUNEN PROGRAMERAR!

VI VILL, VI VÅGAR OCH VI KAN! 

VI HAR FÖRST PROVAT DIGITALT I APPEN ‘BEE BOT’

OCH SENARE ANALOGT PÅ GOLVET OCH BYGGT EN EGEN BANA.

ETT, TVÅ, TRE..SVÄNG. ÅT VILKET HÅLL? ÅT DE HÅLLET👉

BARNEN DISSKUTERAR MED VARANDRA HUR MÅNGA STEG MÅSTE ” BIET ” GÅ FÖR ATT KOMMA TILL DET ANDRA ”BIET” 

JA! VI KUNDE!!

BARNEN BLIR PRODUCENTER I STÄLLET FÖR KONSUMENTER!!

VI TRÄNAR B.L.A SPRÅK OCH KOMMUNIKATION, MATEMATIK M.M.