Hjalmars/Lillpite arbetar med qr-koder

Vi har under hösten arbetat med träd som tema. Vi har använt oss av ”pinnfolket” Mark och Skog som har gett oss olika uppdrag i skogen och på förskolan.

Vi har valt att använda qrkoder i arbetet med barnen.Vi frågade barnen om de visste vad det kunde vara och många gissade på labyrint, ett barn visste vad det var så hon kunde berätta för de andra om QR-kod. Vi provade att skanna olika QR-koder.  Vi ville ta reda på hur man gör en qr-kod och barnens förslag var att rita.

När barnen hade ritat sin QR-kod ville de skanna av den. De gjorde då upptäckten att koden inte gick att skanna. Hur kunde det komma sig? Ett av barnen sa: Det finns ju som något bakom en QR-kod. Vi måste kanske rita ngt på baksidan av våra QR-koder för att det ska funka! Sagt och gjort, den ritade koden fick en baksida. Dags att skanna koden igen! Men nej, den funkar inte nu heller…. Vi skannar en QR-kod som är gjord i en iPad och den funkar! Båda är ju QR-koder, men bara en funkar. Ett barn springer och hämtar en vitt papper och lägger på sin ritade kod och provar skanna igen, men nej inte den här gången heller funkar det. Vi lägger på pappret på QR-koden som är gjord på iPaden. Den funkar inte heller! Barnen drar slutsatsen att man inte kan tänka över QR-koder. Mysteriet kvarstår dock fortfarande – varför kan barnen inte skanna sina ritade QR-koder?

Barnen har visat stort intresse för ”kulkoderna” och vi hittar qr-koder överallt och barnen har tagit med sig hemifrån och velat öppna ledtråden.

Första uppgiften Lillpite förskola – Hultan

Planering av arbetsområde med respektive läroplan som bas

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

 • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter
 • Att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikation
 • Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och media i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.
 • Naturvetenskap utveckla sin förståelse för hur människor , natur påverkar varandra

 

Normer och värden 2.1

Mål: Alla barn på Solen ska få en förståelse för att alla människor är lika mycket värde och på så sätt lägga grunden för en god egen självkänsla samt en god vi känsla i gruppen. Empati, omtanke, öppenhet o respekt är något alla barn ska få erfara i den dagliga verksamheten.

Förankring i styrdokument:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • förståelse för att alla människor har lika mycket värde oberoende av bakgrund
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Utveckling och lärande 2.2

Mål: Barnen som vistas på Hultan ska få möjlighet att tillsammans upptäcka och uppleva olika sätt att kommunicera på. Våga förmedla sina tankar och åsikter samt kunna lyssna på andras sätt att kommunicera. Miljön ute och inne ska skapa mångfald i lärandet.

Naturvetenskap utveckla sin förståelse för hur människor och natur påverkar varandra

Förankring i styrdokument:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

Barns inflytande 2.3

Mål: Barnens egna intressen och frågeställningar ska ligga till grund för verksamheten på Hultan. De ska bli medvetna om sitt eget reella inflytande och även förstå att inflytande kan se olika ut.

Förankring i styrdokument:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
 • Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Förskola och hem 2.4

Mål: Att skapa förtroendefulla relationer med alla föräldrar. Alla föräldrar ska ha samma möjlighet inflytande. Skapa kanaler för kommunikation som är meningsfulla för samarbetet förskola-hem.

Förankring i styrdokument:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

 • Fråga barnen vad de vet om lärplattan, om de känner till den och vad man kan använda den till. I så fall vad brukar ni göra med den. Fråga barnen vad de skulle vill göra med den.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

 • Barnen som vistas på Hultan ska få möjlighet att tillsammans upptäcka och uppleva olika sätt att kommunicera på. Våga förmedla sina tankar och åsikter samt kunna lyssna på andras sätt att kommunicera.
 • Språk och kommunikation
 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

 • Samarbete och kommunikation mellan barnen och pedagoger med hjälp av lärplattan och olika appar.
 • Vi planerar att använda Face-time tillsammans med Pippi som är en motor i vårt temaarbete.
 • QR-koder, filma, fota är några av innehållen, att barnen får skapa med hjälp av lärplattan.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

 • Genom att barnen får möjlighet att både tillsammans med barn och pedagoger få prova att använda lärplattan på olika sätt.
 • Genom att nå ut till föräldrarna via QR-koder skapar vi kommunikation gentemot föräldrarna.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

 • Att arbeta tillsammans, lära sig samarbeta i stora och små grupper.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?

 • Vi tänker att barnen i första hand ska kunna delge varandra mellan avdelningarna vad de skapat via lärplattan. Det är svårt att i nuläget veta hur ett ev samarbete med andra förskolor kan se ut men vi följer barnen och ser var vi hamnar.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

 • Vi mailar ut information till föräldrar att vi gått med i detta projekt och även att de kan följa arbetet via lekmit bloggen.
 • Via QR-koder så kommer föräldrarna att få en inblick i verksamheten.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.

 • Vi filmar och fotar det vi är med om och dokumenterar via keynote och reflekterar tillsammans med barnen. Bildkanonen är en del i detta.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

 • Använda pedagogiska dokumentation genom att fota och filma och via dokumentationen/reflektion se hur vi kan gå vidare i processen samt utvärdera arbetet.

Nya ansökningar inför LekMiT 2017

Har nu fått in nya ansökningar för nästa års LekMiT. Som det ser ut blir det fem avdelningar som deltar. Vi ser fram ett spännande år med intressanta lärprocesser.
De som deltar i år är: Lillpite förskola, avdelningen Hultan, Rönnens förskola avdeldningen Elden, Tallåsens förskola avdelningen Ringblomman, Roknäs förskola avdelningen Nisse samt en avdelning på Munkberga förskola.