Nuläge och framtidsplaner

Vårt fokusområde detta läsår är Naturvetenskap och vi på Elden har valt att arbeta med temat Luft. Våra mål med arbetet är följande: 

 • att barnen ska få utforska och uppleva fenomenet luft på olika sätt 
 • att genom användning av både digitala verktyg och andra uttrycksformer göra barnens lärande mångsidigt och sammanhängande
 • att göra barnen uppmärksamma på luftens effekter 
 • att ge barnen möjlighet att lära sig nya begrepp
 • att barnens egna intressen, tankar och hypoteser ska leda oss vidare i arbetet

Till en början kommer lärplattorna användas mest till dokumentation. Bilder och videor kommer vi samtala om tillsammans med barnen för att återkoppla det vi gjort och prata om hur vi ska gå vidare. Vi kommer även använda tekniken till att lyssna på ljudklipp som har med temat att göra och även fortsätta göra QR-koder då vi märkt att barnen verkligen är intresserade av detta.  Förhoppningsvis kommer vi hitta lite olika appar som kan kopplas till vårt tema och naturvetenskap.

Vi har haft lite svårt att få lärplattorna som en ”naturlig” del av verksamheten, men vår förhoppning är att lyckas bättre med det den här terminen. Barnen kommer få fota och filma själva och deras tankar och intressen får vara inspiration till hur vi går vidare i arbetet. 

Här har barnen fotograferat Luft. 

Annonser

En liten uppdatering

Vi fortsätter att arbeta med Sagan om den lilla lilla gumman. Vi försöker ta vara på det barnen visar intresse för och det har visat sig att barnen framför allt intresserar sig för katten. Vart tog katten egentligen vägen efter gumman schasat ut den ur stugan? 
Barnen trodde att den sprungit till skogen så vi började med att projicera upp en skog i vår kub. Vi spelade upp kattljud och barnen fick söka katten i ”skogen”. Här samarbetade barnen och lyssnade efter ljudet som verkade komma från ”taket” på kuben. 

Som fortsättning gick vi vid nästa tillfälle ut i en riktig skog. Innan vi gick iväg pratade vi om vad som kunde finnas i skogen och några barn trodde det kunde finnas en katt där. Andra saker som barnen trodde skulle finnas var rävar, monster och fåglar. Barnen fick fota, lyssna och titta sig runt i skogen. De fick bland annat ligga ner och ta kort uppåt mot träden. Det blev jättefina bilder och fick barnen att reflektera över hur träden egentligen ser ut. Att gå på utflykt samtidigt som vi arbetade med teknik var väldigt roligt och lärorikt både för oss och för barnen. Barnen var nyfikna och fantasifulla och letade efter alla möjliga djur, samtidigt som de tittade på naturen och upptäckte saker de intresserade sig för. 

Vid det senaste tillfället tog vi fram lera och förberedde lite i ateljén med kottar, pinnar och stenar. Vi spelade skogsljud i högtalaren och projicerade upp bilderna som togs i skogen. Vi hade även en katt, en fågel och några kor som de kunde använda i leran. Djuren lämnade spår efter sig i leran. De gjorde träd av långa lerstänger och de olika djuren klättrade i träden. Vi ser att barnen verkligen samarbetar och kommunicerar med varandra under tiden de arbetar med leran. Dessutom har de roligt! De satt och arbetade en ganska lång stund utan att bli uttråkade och samtalade hela tiden både med oss pedagoger och de andra barnen. Vi ställde bland annat lite utmanande frågor som fick barnen att reflektera och tänka efter lite extra. 

Barnens egna fotografier

Barnen har alltså fått utforska Kameraappen och ta egna fotografier. Efter fotosessionen gick vi undan med barnen, ett och ett, för att de skulle få berätta om sina bilder och vad de föreställer. Vi spelade in samtalen och gjorde QR-koder av det. Sedan satte vi upp bilden och QR-koden tillsammans så både barnen och föräldrarna kunde titta och lyssna. 

Detta var väldigt populärt både bland barnen och föräldrarna och vi har på så sätt pratat om bilderna tillsammans med barnen flera gånger och vid olika tillfällen. 

Andra uppgiften – Elden

I den här uppgiften hade vi som mål att barnen:
Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (s.9)

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (s.10)

Apparna vi valt att arbeta med i den här uppgiften är PuppetPals samt Kameraappen.

PuppetPals
Två barn utforskar appen tillsammans med en pedagog. De började med figurerna från Den lilla lilla gumman för att sedan ta in bilder på sig själv. Pedagogen visar först hur de grundläggande funktionerna fungerar, dvs. hur man ändrar kuliss och hur man ändrar storlek på figurerna. 

Barnen flyttar runt figurerna, byter bakgrund och pratar samtidigt och benämner figurerna. De turas om att vara aktiva och samarbetar och kommunicerar. Barnen förstår att man kan ändra storlek på figurerna och ett barn uttrycker att hen vill göra ”sig själv” stor och placerar fingrarna på samma sätt som pedagogen visat tidigare men att samtidigt ”dra ut” figuren blev för svårt. 

När barnen sedan tittade på filmen de gjort försökte de flytta på figurerna på samma sätt som de gjort i inspelningsläget. När de upptäckte att det inte gick blev det inte så intressant längre och deras uppmärksamhet riktades mot annat. Det intressanta för barnen var alltså främst att ”leka” med figurerna och kulisserna.

Nästa gång kommer vi att projicera upp filmen på väggen så att de får se den på det sättet istället. 

Kameraappen

Vi har utforskat Kameraappen med flera olika smågrupper. Många barn vet vart man trycker för att få igång appen och även hur man tar kort men en pedagog har ändå instruerat de olika knapparna för de flesta. 

Vissa barn använder använder kameran för att titta sig runt i rummet genom lärplattan. De benämner det de ser och blir exalterade över att se saker på skärmen som de känner igen. 

Andra barn tycker att det är själva tryckandet som är intressant. Därför blir det mycket bilder på golvet, fötterna och mattan. Dessa barn kan också titta runt i rummet med lärplattan men när de sedan ska ta kort blir det för mycket att både sikta och trycka.

Utvärdering 

Utifrån våra strävansmål ser vi att barnen är nyfikna och intresserad av att utforska och lära tillsammans med andra. De kommunicerar och benämner begrepp och vad olika saker heter. Barnen berättar vart de olika figurerna befinner sig när det utforskar appen. 

Detta ser vi i arbetet med både kameraappen och PuppetPals. Vi upplever att barnen tycker det är roligt och stimulerar sitt språk/kommunikation. Samspelet med andra barn och pedagoger är intressant/lärande och vi ser att barnen gärna vill fortsätta utveckla apparna. Väldigt lärorikt för oss vuxna att genom film se vad som sker och hur vi själva agerar i samspelet med barnen. Barnens lek har utvecklas mycket sen vi började arbeta med vårt tema.

Lekmiljö till Sagan om den lilla lilla gumman.

Vi har byggt en lekmiljö runt vårt tema Sagan om den lilla lilla gumman. Detta för att väcka barnens intresse att leka, fantisera och kommunicera tillsammans runt. En möjlighet för barnen att tillsammans med varandra, med oss pedagoger kunna utveckla och hitta olika möjligheter att utforska sagan. Vi kommer att bygga upp en miljö där vi kan projicera med hjälp av Lärplattan och projektorn för att se hur olika barnen utvecklar leken med olika tekniker/miljöer.

Första uppgiften 

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

 • ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utför både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” (s. 7)
 • Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utför den gemensamma referensramen som alla i samhället behöver.”(s. 6)

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

Förra terminen arbetade vi med Bockarna Bruse. Barnen visade stort intresse för sagan och hur vi arbetade med temat. Vi använde oss av flera olika uttryckssätt bland annat drama, dans och skapande. När terminen började närma sig slutet märkte vi också att barnens intresse för just Bockarna Bruse svalnade. De visade istället stort intresse för en bok som vi hade framme, nämligen Sagan om den lilla lilla gumman. Därför har vi bestämt oss för att ta tillvara på deras intresse och arbeta med den sagan den här terminen.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

Vi kommer att sträva efter att barnen:

 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (s.9)
 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (s.10)

Vi pedagoger vill genomföra arbetet i barngruppen så att barnen:

 • Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker
 • Stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Vi kommer ge barnen möjlighet och verktyg till att utforska sagan på flera olika uttryckssätt. Som pedagoger kommer vi vara närvarande, medforskande och lyssnande.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

Vi kommer att dramatisera sagan för barnen som en introduktion så att de sedan kan leka sagan. Det kommer att finnas tillgång till rekvisita så barnen kan dramatisera sagan själv. 
Vi kommer också ha en plats, en liten miniteater, där de kan leka med den lilla gumman och hennes små saker. 
Genom drama och lek tillsammans med oss vuxna utvecklar barnen sitt språk och sin kommunikationsförmåga. Sagan om den lilla lilla gumman ger också möjlighet till att träna matematiska begrepp.

Även andra uttryckssätt kommer att användas, t.ex. bild och skapande.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?

I första hand kan vi samverka med de andra avdelningarna i huset, som också arbetar med sagor. Kanske kan vi senare också använda oss av FaceTime eller Skype för att samarbeta med någon annan förskola som arbetar/arbetat med samma saga.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

Vi ger ut månadsblad där vi informerar om vad vi gör under månaden. Föräldrarna kommer få veta att vi publicerar inlägg på Lekmit-bloggen, så de kan följa arbetet där. Så småningom kommer vi förhoppningsvis använda oss av QR-koder som föräldrarna kan titta på.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.

Vi antecknar, fotar och filmar barnen och deras arbete under tidens gång.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Genom att titta på dokumentationerna och se hur barnen har utvecklats kan vi analysera vad vi gjort rätt och vad som kan förbättras. Barnen får också själva se filmer och bilder för att bearbeta arbetet.

Här leker barnen sagan om den lilla gumman