Sista året för LekMiT

Då är vi inne på 2017 och det innebär att LekMiT är inne på sitt sista år. Tänk att vi snart har kört LekMiT i 6 år! Det blir en stor utvärdering av projektet längre fram. Vad har vi gjort, varför har vi gjort som vi har gjort, vad har vi sett för lärande, koppling till läroplanen osv. Nytt för i år är att 3 av pedagogistorna ska vara med i LekMiT. Det blir intressant och ett bra tillskott i gruppen. Totalt kommer 19 personer att delta i LekMiT i år. Jag ser verkligen fram mot ett givande år, både vad gäller utbildningsdagar, handledning i verksamheten och kollegiesamtalen.

Annonser

Uppgift 5 – Ucken röds deltagande i lekmit

Vi startade lekmit projektet vårterminen 16 med att planera vår verksamhet. För oss var det viktigt att blanda vårt sätt att jobba och vårt förhållningssätt, med den nya satsningen att ta in ikt:n mer i vår dagliga verksamhet. Då vi lagt stort fokus på lärande för hållbar utveckling och språk och kommunikation har ikt och media verkat för att på ett bra sätt få ihop dessa två områden samt många fler. Vårt arbete med ipaden har dels hjälpt oss pedagoger att observera och dokumentera men det har även varit ett hjälpmedel och ett verktyg för barnen och deras lärande och utveckling. Det har varit så kul att få ta del utav barnens tankar och idéer genom detta projekt, där vi arbetat med allt från qr-koder till Minecraft. Qr-koderna har tex verkat för att på ett roligt och spännande sätt ta kontakt med ”sopan”, vår natur inspiratör och hon har i sin tur skickat tillbaka qr-koder till barnen med olika hälsningar och uppdrag.

Vårt arbete med Minecraft uppkom genom vår satsning med månadens app. Där tanken var att undersöka en ny app varje månad. Men en månad löper fort och vi kände att arbetet med just denna app inspirerade och intresserade barnen så pass mycket att vi valde att fortsätta med arbetet fram till sommaren. Här har vi blandat analogt arbete med digitalt. Barnen har byggt både i Minecraft appen men också genom egna byggen med tex byggklossar, pärlplattor och papper.

Vidare så fick vi ju till höststarten en nästan helt ny och även lite yngre barngrupp. För att få ihop barngruppen valde vi därför att arbeta med känslor och vänskap som tema. Detta tema har vi kallat Tillsammans och vi använde oss av ipaden för att filma, skapa qr-koder av inspelat material samt att barnen har fått arbeta med känslo-appen Puffarna och skapa egna sagor i puppet pals. Sen har vi ju även äntligen byggt våran kära kub denna termin som vi använder för att projicera olika miljöer på. 

Vi känner att genom vårt deltagande i lekmit har vi blivit mer förtrogna med användandet av media och ikt i verksamheten och som vi redan poängterat har det hjälpt oss att arbeta ämnesöverskridande. Det behöver således inte bli övermäktigt utan vi har lärt oss att det är ett helt fantastiskt verktyg och att det snarare hjälper oss när vi ska planera för att få in läroplanens alla delar i våra projekt. Med ipaden som verktyg har vi kunnat erbjuda ännu ett sätt för barnen att uttrycka sig, tex genom inspelat material som det senare får återkoppla till. Både vi och barnen kan på ett lättare sätt följa vårt lärande. Vi har också märkt att ipaden skapar kommunikation och samspel barnen emellan. De har fått lära av varandra och tillsammans undersöka olika appar, filma och ta bilder. Och vi pedagoger har kunnat gå tillbaka flera gånger till de inspelade materialet för nya insikter genom observation och dokumentation. 

IKT har blivit en naturlig del av barnens vardag, de prövar på olika appar och hjälper varandra. Vi har tex målat till olika sorters musik som barnen fått berätta om och som vi sedan har gjort QR-koder till. Vår satsning med media har därför inte tagit över något annat utan paddan har verkat som ett komplement tillsammans med andra uttrycksformer såsom bild,musik och dans och vi har alltid försökt planera våra aktiviteter så att lärande i flera olika områden kan mötas. 

För oss har det också varit viktigt att utgå utifrån barnens intressen, att jobba med deras populärkultur som tex genom minecraft. Vi har genom ipaden också kunnat delge föräldrarna vad vi gör i större utsträckning, tex genom Instagram och hemskickade Qr-koder. Vi har undersökt FaceTime tillsammans med Sopan som gett oss uppdrag som barnen sedan fått utföra. För att arbetet ska bli viktigt och på riktigt har planeringen och reflektionen varit A och O, då det är där vi fått möjlighet att följa barnens lärande och planera vidare utifrån deras intressen.

Ipaden har verkligen underlättat vårt arbete och gjort det mer synligt. Med ipaden som hjälp har vi kunnat blanda digitalt och analogt och det är lätt att filma, redigera och att få barnen delaktiga i arbetet utan att de tappar suget. Vi har också märkt att ipaden och ikt i verksamheten bidrar till samspel och kommunikation och nya interaktioner. Barn som i vanliga fall inte leker tillsammans har hittat varandra i intresset för olika appar och de barn som kanske inta haft så hög ”status” har vuxit när de fått hjälpa andra som inte ”kunnat” lika mycket. Vi har ibland medvetet valt appar som man kan samarbeta i tex Puppet PALs och i Minecraft har barnen kunnat sitta vid olika lärplattor och sedan hittat varandra för att samarbeta i de olika världarna.

Våra läroplansmål har varit med oss hela vägen. Vi ville med detta arbete att ”barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.” (Lpfö, rev 10, s 7) Helheten, att arbeta ämnesöverskridande har för oss varit självklart och vi tycker att vi lyckats bilda en helhet där barnen stimulerats och motiverats till att testa nya saker. Vidare så utgick vi även från ett läroplansmål som betonar förskolans vikt för miljöfrågor och här har ju Sopan varit den främsta inspiratören och den som fört arbetet vidare tillsammans med barnen. 

Det har varit ett himla roligt år och fick vi så skulle vi göra om det igen. Och vi hoppas nu bara att vi kan hålla ställningarna själva och utveckla detta arbete vidare. Att alltid ha ipaden och media som ett verktyg i bakhuvudet tillsammans med många andra. Vi ser nu framemot en ny start efter jul, där vi redan nu har ett flertal idéer på vad som komma skall.

Tack för oss // Johanna, Ulla och Heléne 

Traditioner

Under december månad arbetar vi med traditioner. På vår julgran har vi QR koder där vi får veta vad vi ska göra för aktivitet. På luciadagen face- timade vi med en lucia som även kom och besökte oss. Vi har använt oss av projektorn och tittat på Piteås lucia som är ” vår” Emma 😀

Uppgift 5 Ankarets förskola, LAGUNEN

LAGUNENs summering av LekMit året! Vi/jag tackar för ett fint/lärorikt/underbart utbildningsår! 

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att aktivt använda IKT/Media som ett komplement till vårt övriga arbete tillsammans med barnen.

Vi tycker vi sett att barnen fått ett otroligt lärande i olika former, att söka ny kunskap, upptäcka ett nytt redskap till fördjupning. Inlärning, samarbete med andra, nytt sätt att söka information.

Vidare arbete framöver blir att fortsätta vårat viktiga arbete med att synliggöra IKT arbetet som ett redskap med nya uttrycksformer, och att få i lugn takt tillsammans med barnen få arbeta med det som barnen är intresserade av just nu! Fortsätta programera, arbeta med QR-koder, och att fortsätta göra film på enklare sätt för yngre barn, mera direkt med Ipads. Med detta har vi sett ett ökande socialt samspel, sökande av fakta tillsammans.

Lärplattan har gett oss ett lättare sätt att fortsätta arbeta med film/ljud/bild på ett mera direkt sätt som tillgodoser de yngre barnen bättre! Att ej behöva vänta på filmen ska läggas in i datorn o.s.v. för att kunna börja redigera tillsammans! Nu gör vi allt på en gång och fler tillsammans. Även utforskande av appar som kan ge oss ytterligare lärande.

Att skapa utveckling av sin egen förmåga själv eller tillsammans med flera upptäcka nytt sätt att lära. Att samarbeta med flera kompisar med att t.ex. programmera tillsammans på iPaden digitalt, eller bygga en bana på golvet analogt tillsammans och att försöka räkna ut hur många steg ‘biet’ ska gå för att komma till det andra biet! I programmeringsarbetet har vi också sett ett otroligt sätt att utveckla språk och kommunikation.

Lärandeprocesser som vi inte tidigare sett? Utökat samspel, disskussion, påverkan sinsemellan, utforskande av arbetsverktyget iPad. Samt fler lärprocesser vid utforskande av olika appar och vad vi kan använda dem till. Puppet PALs, QR koder, Tocca Tee Party, bygga ord appar m.m.!

Sökt med ljus och lykta i nuvarande läroplan för förskolan länge för att påvisa vilket otroligt komplement iPads kan vara för förskolans arbete OM den används rätt!! Människa, maskin, integrerat!  

Mål från början av vårt LekMit år var att alla barn skulle få möjlighet att med sin nyfikenhet och lust att lära, upptäcka så mycket som möjligt inom multimedia och informationsteknik. Upptäcka/lära sig hur en Ipad fungerar och att använda den på rätt sätt. Få möjlighet och teknik i skapande processer, upptäcka, söka ny kunskap och samarbeta.                                                                                                                                                                                                             Enl. Lpfö 98 Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer -det blev vår start! 

Vår kub som vi tillverkade i starten har gett oss mycket inom skapande av egen skog, löv, fåglar m.m. Visa med kanonen egna filmer från skog och mark, samt media!  Babblarna som var vårat stora tema under läsåret fick lära sig av barnen hur vi gör på skogsutflykter/picknick. Här fick vi öva språk och kommunikation, nyanserat och verbalt språk! Många tankar och berättelser om hur barnen gör när de är ute i skogen med föräldrar. Kuben och runt omkring blev en otrolig dialog mellan barnen, visa föräldrarna alster, QR koder m.m. Frågor och dialog med föräldrar ökat!!

Tack för ett fint/lärorikt/underbart utbildningsår nu när jag anteligen ficka vara med efter 5 års. påtryckning!!                      Att få fördjupa sig tillsammans med barnen har varit underbart. När vi kört fast har hjälpen kommit!                                                Tack för det Ulla-Karin Lundgren och Carina Carlsson på Cmit för er stöttning.                                                                                                                                 Att nu förslaget till fördjupning i läroplan ang. IKT i förskolan änteligen kommer!! Detta arbete som ett komplement till ALLT annat vi arbetar med i förskolan.

Tack Rita Lindmark Ankarets förskola LAGUNEN

Vi vill också – fortsätta använda digitala verktyg på Pyret

Under vårt projekt med Bockarna Bruse har vi sett hur barnen blivit mera trygga med tekniken. De har blivit mera medvetna om att det är bra med samarbete. De utforskar och och arbetar tillsammans med de aktuella appar som vi har använt.Projektet har gett oss mycket, både barn och pedagoger. Vi har fått utmana oss själva genom att utveckla vårt arbete med att använda mer teknik. Dokumentationerna har blivit mera levande genom att vi har filmat och fotograferat mer och återgett det till föräldrarna och barnen. Vi har använt oss av olika uttrycksformer som drama, sång, musik, arbetat med lera, målat och ritat med pennor och på ipaden. Barnen har fotograferat vi har gjort film i iMovie, barnen har gjort berättelser i puppet PALs. Barnen har fotograferat och gjort QR koder av bilderna. Vissa koder har barnen fått ta hem.
  Så här kommer vi att fortsätta att arbeta med de digitala verktyg som vi har lärt oss att använda. Vi planerar att använda Ipaden i vårt tema arbete och i den dagliga verksamheten. Barnen har fått större tillgång till ipaden än tidigare. Barnen lär av varandra i större utsträckning nu än förr.. Vi själva har blivit säkrare på tekniken, det känns lättare att vara mera tillåtande mot barnen. Under året som gått har vi lärt oss att använda presentationsprogrammet Keynote. Framför allt i tema arbetet där vi dokumenterar och reflekterar. Vi kommer att fortsätta att använda oss av det.

De strävansmål som vi valt är:

 Utveckling och lärande. barnen vet vad en Qr kod är och vad den betyder. De upptäcker också QR på olika ställen. Barnen har utvecklat en större förståelse för begrepp då vi arbetat aktivt med det. Både pedagogerna och barnen har fått erfara att Ipaden har ett större användningsområde än vad vi visste då vi började LekMiT projektet.

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära. Vi har gjort ett medvetet val av miljön där barnens nyfikenhet och lust att utforska ska ligga till grund. Det här året har vi även satsat på att ha en tillåtande miljö för barnens egen fria lek, miljön till den fria leken har vi gjort mera tillgänglig för barnen. De har tillgång till den under hela dagen. Vi har sett en utveckling av den fria leken ”rolleken”. En anledning till att vi gjorde omändringar av miljön var att vi skulle få en användningyta för projektorn. Hade vi inte blivit lite tvingade så hade vi kanske inte gjort ändringen i miljön och leken hade inteutvecklats så mycket som den har gjort nu.
Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Genom att barnen har fått större utrymme för leken har de blivit tryggare med varandra. Barnen har tillsammans utforskat olika appar som pupper PALs och vi har sett att ipaden har blivit ett verktyg att samarbeta kring och att hjälpa varandra. Genom att barnen har fått mer tillgång till ytterligare en uttrycksform har det gett barnen möjlighet till mer inflytande.