Forskning

Det finns en del forskning runt området IKT i förskolan. Här presenteras en liten forskningsöversikt av det jag har kommit över och som Sara Hvit Lindstrand har sammanfattat i sin forskningsavhandling. Sedan pågår det  forskning just nu som inte är färdigställd ännu.

Agnetha Ljung-Djärf (2004) studerade datoranvändandets praktik i förskolan.

Margrethe Jernes (2013) en studie som syftar till att beskriva, analysera och problematisera samspelsprocesser i digitala förskolekontexter.

I studierna ovan framkommer ett sorts dilemmaperspektiv. I Ljung-Därfs forskning visar det bland annat på motsättningar i hur pedagoger framställer datoranvändande i förskolan. Att datorn är viktig ur ett framtidsperspektiv, men datoranvändandet beskrivs också som riskfyllt, vilket påverkar hur datoranvändningen användes på förskolan och i och med det en hel del regelsystem runt användandet. Jernes forskning visar på att å ena sidan behöver barn digital kompetens och å andra sidan finns en osäkerhet om hur datorer påverkar barns lärande och utveckling. Förskollärarna hamnade bland annat  i ett dilemma mellan uppdraget målrationellt lärande och barns fria utforskande i förskolan, även i tankar om samspel, förskollärarnas syn barns på lärande och förskolans styrande dokument.

Anna Klerfelt (2007) har studerat hur barn och pedagoger gemensamt skapar berättelser med datorn som verktyg.

Polly Björk-Willén (2011 & 2014) har gjort en studie om förskolebarns datorspelande som estetisk praktik och informellt lärande med fokus på barns samspel och positionsarbete framför datorn.

Karin Forsling (2012) har studerat medielek och digital kompetens i en förskolekompetens.

I Klerfelts, Björk-Willén och Forslings forskning kan man se spår av tekniken som en bor mellan barns egna teckenvärldar och förskola. Klerfelts forskningsresultat visar att barn skapande av berättelser innebär ett deltagande i en ständigt pågående dialog i den pedagogiska praktiken. Att berätta sagor med datorn i förskolan bidrar också till att barnen förhandlar med pedagogerna och skaffar sig möjligheter att använda element ur mediekulturer utanför förskolan. Sammanfattningsvis visar studien hur barn och pedagoger bygger nya broar mellan mediekultur och pedagogiska praktiker och hur barnen genom detta kan bli aktiva medkonstruktörer av kultur i sin egen praktik.
Björk-Willéns studier visar bland annat vilket agentskap datorspelandet kan tillskrivas, och hur barns tidigare erfarenheter införlivas i datorspelandet. Att barnens datorspelande kan ha olika grader av ”play immersion”. Alltså en känsla av att man är fysiskt närvarande i en virtuell miljö. Detta tar sig uttryck i att barnen svarar på spelkaraktärernas uppmaningar genom att de utför kroppsliga handlingar vid datorn, återanvänder karaktärernas uttryck eller svarar dem som om de varit ”verkliga”. Analysen visar att dessa olika grader av animation inte enbart beror på spelets mekanismer, utan också påverkas av  barns sociala samspel framför datorn.
Forslings studie visar på att barnen utvecklar sin litteracitet och sin medielitteracitet. De utökar också sin kognitiva, kommunikativa, kulturella och estetiska kompetens. Studien visar också på att design och iscensättning på den undersökta förskolan är betydelsefulla för erbjudandet av medielek och utvecklandet av barnens och de vuxnas digitala kompetens.

Malin Nielsen (2014) har med en sociokulturell inramning studerat barns användning av datorplattor i förskolan.

Susanne Kjällander & Farzaneh Moinian (2014) har studerat barns användning av datorplattor och dess applikationer i förskolan i relation till meningsskapande, transformationsprocesser och lek.

Analysen av interaktionen i studien av Nielsen visar bland annat en avvikelse mellan barns och pedagogers avsikter i aktiviteter i anslutning till datorplattor. Barnen kunde komma fram till egna idéer och hur de kunde använda en applikation genom ”dra och släppa-teknik” vilket pedagogerna bemötte genom att ge andra instruktioner, som t ex att söka efter visuella eller auditiva samband på skärmen.
Resultatet av Kjällanders & Moinians forskning visar bland annat hur barnen gör sina egna meningar av applikationerna. de finner sina egna system och kommer fram till egna idéer, utifrån de modaliteter som erbjuds i applikationerna. Deras forskning visar hur relationen mellan vuxna och barn blir horisontell och biland blir rollerna ombytta; barn och vuxna utforskar literacy tillsammans och lär av varandra. Kjällander & Moinians studie visar också hur små barn främst interagerar med auditiva teckensystem, detta till skillnad från de äldre förskolebarnen som främst interagerar med visuella effekter i olika applikationer.

Sara Hvit Lindstrand (2015) har tittat närmare på små barns tecken och meningsskapande i förskola – multimodalt görande och teknologi

Petra Petersen – pågående forskning om hur barn använder datorplattor i förskolan. Disputerar i september 2015.

Hvit Lindstrand har bland annat studerat hur barn mellan ett och tre år använder en interaktiv skrivtavla i förskolan. Hennes avhandling visar hur barnen skapar mening med andra barn och noggrant undersöker teckensystem som färger, linjer och symboler. De undersöker också gränsen mellan sig själva och tekniken genom att utmana tekniken på olika sätt. Hvit Lindstrands forskning visar att små barns litteracitet handlar om att ta reda på hur världen fungerar och om kroppsligt och materiellt berättande. Barns tidiga möten med digital teknologi gör att deras språk byggs upp och formas på nya sätt. De kommer mycket tidigt i kontakt med en mängd olika tecken. Detta får konsekvenser för hur förskolan kan erbjuda barnen en mängd olika aktiviteter, både med text som utgångspunkt och med andra medier, som bidrar till hur de små barnen själva skapar sin litteracitet.

Annonser