Temanummer om källkritik

Lärarnas Tidning kommer inom kort ut med ett temanummer om källkritik. Vilket känns viktigare än någonsin i den tid vi lever i nu. I fredags blev jag kontaktad av en journalist som ville intervjua mig om källkritik i förskolan. Själv trodde jag att det handlade om ett litet kortare inslag, efter 50 minuter i telefonen förstod jag att det blir en helsida på sista sidan i tidningen! En fotograf kommer på tisdag för att fotografera mig. Tackar ödmjukt för att jag fick chansen att representera förskolan inom detta område.

Första uppgiften Lillpite förskola – Hultan

Planering av arbetsområde med respektive läroplan som bas

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

 • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter
 • Att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikation
 • Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och media i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.
 • Naturvetenskap utveckla sin förståelse för hur människor , natur påverkar varandra

 

Normer och värden 2.1

Mål: Alla barn på Solen ska få en förståelse för att alla människor är lika mycket värde och på så sätt lägga grunden för en god egen självkänsla samt en god vi känsla i gruppen. Empati, omtanke, öppenhet o respekt är något alla barn ska få erfara i den dagliga verksamheten.

Förankring i styrdokument:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • förståelse för att alla människor har lika mycket värde oberoende av bakgrund
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Utveckling och lärande 2.2

Mål: Barnen som vistas på Hultan ska få möjlighet att tillsammans upptäcka och uppleva olika sätt att kommunicera på. Våga förmedla sina tankar och åsikter samt kunna lyssna på andras sätt att kommunicera. Miljön ute och inne ska skapa mångfald i lärandet.

Naturvetenskap utveckla sin förståelse för hur människor och natur påverkar varandra

Förankring i styrdokument:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

Barns inflytande 2.3

Mål: Barnens egna intressen och frågeställningar ska ligga till grund för verksamheten på Hultan. De ska bli medvetna om sitt eget reella inflytande och även förstå att inflytande kan se olika ut.

Förankring i styrdokument:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
 • Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Förskola och hem 2.4

Mål: Att skapa förtroendefulla relationer med alla föräldrar. Alla föräldrar ska ha samma möjlighet inflytande. Skapa kanaler för kommunikation som är meningsfulla för samarbetet förskola-hem.

Förankring i styrdokument:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

 • Fråga barnen vad de vet om lärplattan, om de känner till den och vad man kan använda den till. I så fall vad brukar ni göra med den. Fråga barnen vad de skulle vill göra med den.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

 • Barnen som vistas på Hultan ska få möjlighet att tillsammans upptäcka och uppleva olika sätt att kommunicera på. Våga förmedla sina tankar och åsikter samt kunna lyssna på andras sätt att kommunicera.
 • Språk och kommunikation
 • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

 • Samarbete och kommunikation mellan barnen och pedagoger med hjälp av lärplattan och olika appar.
 • Vi planerar att använda Face-time tillsammans med Pippi som är en motor i vårt temaarbete.
 • QR-koder, filma, fota är några av innehållen, att barnen får skapa med hjälp av lärplattan.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

 • Genom att barnen får möjlighet att både tillsammans med barn och pedagoger få prova att använda lärplattan på olika sätt.
 • Genom att nå ut till föräldrarna via QR-koder skapar vi kommunikation gentemot föräldrarna.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

 • Att arbeta tillsammans, lära sig samarbeta i stora och små grupper.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?

 • Vi tänker att barnen i första hand ska kunna delge varandra mellan avdelningarna vad de skapat via lärplattan. Det är svårt att i nuläget veta hur ett ev samarbete med andra förskolor kan se ut men vi följer barnen och ser var vi hamnar.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

 • Vi mailar ut information till föräldrar att vi gått med i detta projekt och även att de kan följa arbetet via lekmit bloggen.
 • Via QR-koder så kommer föräldrarna att få en inblick i verksamheten.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.

 • Vi filmar och fotar det vi är med om och dokumenterar via keynote och reflekterar tillsammans med barnen. Bildkanonen är en del i detta.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

 • Använda pedagogiska dokumentation genom att fota och filma och via dokumentationen/reflektion se hur vi kan gå vidare i processen samt utvärdera arbetet.

Första uppgiften

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik dans och rörelse och att forma, konstruera och nyttja material och teknik.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet? 

Barnen har visat att de tycker om sagor i bokform och när vi projicerar en saga på väggen.
Vi har valt att jobba med ”sagan om den lilla, lilla gumman”. Vi har sett ett stort intresse hos barnen när vi har läst den sagan.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?
Utvecklar sin kommunikationsförmåga att lyssna och göra sig hörd.
Att förstå begrepp, se samband och upptäcka sin omvärld.
Att utveckla sin förmåga att göra sig förstådd – med kropp, sinnen, känslor, talspråk, bild & form, lek, sång, musik, dans & drama.

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?
Stimulera barnens samspel och kommunikation.
Respektera och lyssna på varandra.
Prova på olika uttrycksätt som tex dans, drama, skapande, filmer och appar.
Utveckla tilltro till sin egen förmåga och möjlighet att samarbeta.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
I arbetet med sagan får barnen träna språk och kommunikation, matematiska begrepp.
Vi kan prata om känslor, respektera och lyssna på varandra.
Leka och dramatisera sagan, skapa med hjälp av bild och form och med hjälp av Ipaden.

Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?
Barnen ska arbeta i grupp och enskilt.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur? 
Med hjälp av Face Time samarbeta med en annan avdelning som också är med i projektet.
När vi gjort våra sagor i Puppet Pals kan barnen visa detta för de andra barnen på avdelningen och övriga avdelningar på vår förskola.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?
Informera föräldrarna att vi finns på lekmitbloggen där kan de följa vårt arbete.
I månadsbladet informerar vi föräldrarna om projektet.
På föräldramötet och utvecklingssamtalen berätta vi hur vi arbetar.
Eventuellt provar vi att sätta upp QR-koder som föräldrarna kan titta på.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.
Under arbetets gång fotar och filmar pedagogerna och barnen.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Vi stämmer av mot läroplanen under temats gång.
Vi synliggör vårt och barnens lärande genom våra dokumentationer.

 

 

 

Lekmiljö till Sagan om den lilla lilla gumman.

Vi har byggt en lekmiljö runt vårt tema Sagan om den lilla lilla gumman. Detta för att väcka barnens intresse att leka, fantisera och kommunicera tillsammans runt. En möjlighet för barnen att tillsammans med varandra, med oss pedagoger kunna utveckla och hitta olika möjligheter att utforska sagan. Vi kommer att bygga upp en miljö där vi kan projicera med hjälp av Lärplattan och projektorn för att se hur olika barnen utvecklar leken med olika tekniker/miljöer.

Ett citat från 2016 års deltagande i LekMiT

Sitter och sammanställer förra årets utvärdering av LekMiT och läser detta och blir så himla glad:

Genom vårt deltagande i LekMiT har vi i arbetslaget alla blivit mer förtrogna med IKT, media och paddan som ett verktyg för lärande och det har med hjälp av paddan blivit lättare för oss att dokumentera, observera och hinna med de krav och mål som läroplanen ställer på oss. Det dagliga arbetet har blivit lättare och det har gjort att vårt arbetslag har blivit mer sammansvetsat. Vi kan med hjälp av paddan följa varje barns lärande på ett lättare och bättre sätt och det blir även ett mer systematiskt arbete. Vilket i sin tur bidrar till att vi i arbetslaget känner att vi faktiskt har kommit någonstans detta år. Vi har verkligen fått se lärandet som utspelar sig på ett annat sätt.

Många som vill gå med i LekMiT tvekar ibland för att det skulle innebära för mycket arbete att delta. Tycker detta citat speglar att det kan bli precis tvärtom!

 

Första uppgiften

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

– Att sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

– Att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter

– Att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk och kommunikation

– Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer bild, sång och multimedia.

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

-Vi får prata med barnen om ipadens funktioner och då får vi lärdom om vad barnen kan.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

– Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

– Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik. 

– Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar för likväl andra kompisar men även andra ting. 

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

– Vi kommer att arbeta med iPads och olika appar för att arbeta med fotografier och filmer för att utvecklas i likväl språket som sammarbetsförmågan. 

– Vi kommer också arbeta med bokstavsljuden och bokstäver i olika appar i ipadsen.

– Vi kommer också att försöka få med mer skapande genom ipadens alla funktioner.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

– Vi kommer arbeta med iPads och låta barnen arbeta i par och i grupp. När vi arbetar med fotografier och film tränar barnen upp sin språkliga förmåga. Barnen får också tillfälle att träna kommunikation med varandra. 

– Genom att få arbeta tillsammans med varandra med ipadsen tränar barnen både respekt och ansvar mot varandra och mot tingen som i detta fall är ipadsen.

Vilka arbetsformer stämmer överens med ”Mål och riktlinjer” Kan vi använda oss av i arbetsområdet?

– Träna att sammarbeta med varandra

– Träna att reflektera och ta ställning

– Turtagning

– Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?

– Vi tänker att vi ska arbeta med de andra avdelningarna i vårt hus som tidigare har varit med i Lekmit. Sedan ska vi höra med förskoleklassen i Montessori spåret på skolan om de har iPads och om vi kan samverka mer tillsammans med dem genom användandet av ipadsen. 

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

– Vi tänker att barnen under dagen ska få möjlighet att skicka saker som de gjort/bilder etc. via mejl. Vår första tanke var att starta ett instagram konto men den nya lagen gör att vi just nu inte får starta något konto. Men annars har vi varje dag kontinuerlig kontakt med alla föräldrar och informerar vad vi gör på dagarna. Vid hämtning om det finns möjlighet kan vi också visa foton/filmer från dagen. Vi har även skickat ut ett månadsbrev där vi skrivit att vi är med i detta projekt och vad det innebär.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.

– Vi dokumenterar genom att filma och ta bilder. Genom fotografier och filmerna kan vi sedan reflektera, utvärdera och diskutera kring vad som händer på bilderna/filmerna och varför det blir som det blir. 

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

– Som vi skrivit här ovan så tänker vi att vi ska använda dokumentationen genom reflektion genom att diskutera, reflektera och utvärdera det som kommit fram på bilderna/filmerna.

Att ”skapa mening”…

Språk och kommunikation

Vill gärna sprida det här (som jag tycker) ”klockrena exemplet” att skapa meningsfulla lärsituationer genom att lyfta följande citat ur Skolverkets ”Nya språket lyfter” sid 12.
”Med hjälp av sången om ”Imse Vimse spindel” som text ska här ges några enkla exempel på några sätt att skapa mening. Att återge något från sången kan vara att säga att Imse klättrade upp för tråden och sedan spolades bort. Att kommentera detta kan vara att säga att det nog gjorde ont eller han blev ledsen. Att sammanfatta är att finna de viktigaste delarna och återge dem som att det handlar om en spindel som klättrar upp för en tråd och ramlar ner när det regnar på honom, men när solen skiner kan han klättra upp igen. Sådana sammanfattningar kan många gånger vara till hjälp för att finna budskap av olika slag, som en liten pojke sa efter att ha sjungit denna sång: det handlar ju inte bara om att han klättrar upp, trillar ner och klättra upp igen, det handlar ju också om att inte ge upp.”

Man kan även fundera på hur solen kan torka bort regnet…
Avgörande att vi tar avstamp i barnens värld, utgår från berättelser/filmer/sånger som engagerar. Det är viktigt att vi pedagoger är medvetna, att vi på ett lekfullt sätt i gemensam dialog bygger upp barnens förståelse.
Skapar mening genom att gemensamt upptäcka samband mellan texten/filmen/sången och barnens egna erfarenheter.

Första uppgiften 

Vilka delar ur läroplanens första del vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?

 • ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utför både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” (s. 7)
 • Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utför den gemensamma referensramen som alla i samhället behöver.”(s. 6)

Hur tar vi reda på barnens förkunskaper (T ex vad kan de redan, vad vet de, vad vill de veta/lära sig mer om utifrån deras visade intressen?) och vad kan de ha för inflytande över planeringen i arbetsområdet?

Förra terminen arbetade vi med Bockarna Bruse. Barnen visade stort intresse för sagan och hur vi arbetade med temat. Vi använde oss av flera olika uttryckssätt bland annat drama, dans och skapande. När terminen började närma sig slutet märkte vi också att barnens intresse för just Bockarna Bruse svalnade. De visade istället stort intresse för en bok som vi hade framme, nämligen Sagan om den lilla lilla gumman. Därför har vi bestämt oss för att ta tillvara på deras intresse och arbeta med den sagan den här terminen.

Vilka av målen och riktlinjerna är aktuella i arbetsområdet?

Vi kommer att sträva efter att barnen:

 • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (s.9)
 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (s.10)

Vi pedagoger vill genomföra arbetet i barngruppen så att barnen:

 • Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker
 • Stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling

Vilka innehåll behöver arbetsområdet för att barnen ska kunna utvecklas i riktning mot de valda övergripande målen?

Vi kommer ge barnen möjlighet och verktyg till att utforska sagan på flera olika uttryckssätt. Som pedagoger kommer vi vara närvarande, medforskande och lyssnande.

Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?
Vilka arbetsformer som stämmer överens med ”Mål och riktlinjer”, kan vi använda oss av i arbetsområdet?

Vi kommer att dramatisera sagan för barnen som en introduktion så att de sedan kan leka sagan. Det kommer att finnas tillgång till rekvisita så barnen kan dramatisera sagan själv. 
Vi kommer också ha en plats, en liten miniteater, där de kan leka med den lilla gumman och hennes små saker. 
Genom drama och lek tillsammans med oss vuxna utvecklar barnen sitt språk och sin kommunikationsförmåga. Sagan om den lilla lilla gumman ger också möjlighet till att träna matematiska begrepp.

Även andra uttryckssätt kommer att användas, t.ex. bild och skapande.

Kan vi inom ramen för arbetsområdet samverka med andra förskolor, förskoleklass, grundskola, träningsskola, fritidshem? Hur?

I första hand kan vi samverka med de andra avdelningarna i huset, som också arbetar med sagor. Kanske kan vi senare också använda oss av FaceTime eller Skype för att samarbeta med någon annan förskola som arbetar/arbetat med samma saga.

Hur kan vi informera och samverka med föräldrar?

Vi ger ut månadsblad där vi informerar om vad vi gör under månaden. Föräldrarna kommer få veta att vi publicerar inlägg på Lekmit-bloggen, så de kan följa arbetet där. Så småningom kommer vi förhoppningsvis använda oss av QR-koder som föräldrarna kan titta på.

Hur dokumenterar vi arbetet så att alla barn uppmärksammas? Film ska ingå som en del.

Vi antecknar, fotar och filmar barnen och deras arbete under tidens gång.

Hur kan vi använda dokumentationen för att reflektera, utmana oss själva och barnen vidare i temat, samt utvärdera arbetsområdet och vår verksamhet?

Genom att titta på dokumentationerna och se hur barnen har utvecklats kan vi analysera vad vi gjort rätt och vad som kan förbättras. Barnen får också själva se filmer och bilder för att bearbeta arbetet.

Här leker barnen sagan om den lilla gumman

Andra veckan- vi provar appar

Vi har börjat att ladda hem lite appar och prövat oss fram. Barnen får prova både enskilt och tillsammans med ibland bara en kompis och ibland med fler kompisar. Det finns alltid en pedagog närvarande som kan hjälpa till och undersöka tillsammans med barnen. De appar vi provat har innehållt mest arbete kring bokstäver och bokstavsljud. En app som vi fastnat för är -Se bokstavljuden. Varför vi fastnat för denna app är för att vi på vår avdelning arbetar Montessori inspirerat och i den pedagogiken ska vi inte lära ut bokstavens namn utan ljud. Då är detta en bra app där barnen får höra hela ordet av vad som visas på bilden och sedan får barnet tre valmöjligheter med bokstavsljud på första bokstaven. Det barnen ska göra är att dra rätt ljud till rutan. När rätt ljud har dragits till rutan får barnet en guldpeng. Det gäller att samla många guldpengar så att barnen får en skattkista. 

Två av oss har varit på vårt första Kollegiesamtal och efter den träffen insåg vi i vårt arbetslag att vi inte diskuterat hur barnen ska få använda apparna i ipadsen. Nu har vi diskuterat och vi strävar efter att barnen ska arbeta med en app i sänder och inte ”bara klicka runt”. 

Första handledningen

Hos oss är intresset för pärlbrickor stort. Barnen började i höstas med små pärlbrickor o har avancerat till att ha tålamod och blick för att göra stora pärlbrickor.Barnen följer både mönster och skapar fritt. När Anki kom idag på hennes första besök hos oss satt några barn med sina pärlbrickor. Anki visade barnen appen ”Kids Canvas” på iPaden. Med den kan man skapa egna mönster, skriva ut på papper och sedan följa mönstret man skapat och bygga sin pärlbricka.

”Utvecklar sin förmåga att bygga,skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,material och redskap” Lpfö 98 rev 2016